Intern reglement voor activiteiten tijdens het jaar

Algemeen

Artikel 1. Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe organiseert regelmatige basis activiteiten voor kinderen en jongeren gedurende het schooljaar. Het hoofddoel van de gemeentelijke jeugddienst is het aanbieden van een ruim vrijetijdsprogramma met educatieve inslag en hen in te wijden in verschillende technieken en disciplines. Ze worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan sport-, cultuur-, kunst- en wetenschappelijke activiteiten en hun verantwoordelijkheids- en burgerzin aan te scherpen.

Artikel 2. De deelname aan de regelmatige activiteiten staat open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun taal. Het verdient evenwel de aandacht dat de activiteiten plaatsvinden in ofwel het Frans of het Nederlands. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden bijgevolg verzocht om, bij inschrijving, aan te geven of het kind voldoende taalkennis heeft om de activiteiten te kunnen volgen. Het niet beheersen van de taal waarin de activiteiten worden voorgesteld, mag nochtans geen belemmering vormen voor de deelname van het kind.

Artikel 3. De activiteiten vinden plaats van september tot juni, buiten de periode van de grote zomervakantie.

Inschrijvingen

Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen legt de verschillende periodes en het uurrooster vast van de vakantie-activiteiten tijdens het lopende jaar evenals de verschillende activiteitsplaatsen, het aantal beschikbare plaatsen en het begin van de inschrijvingsdata voor elke periode.

Artikel 5. De inschrijvingen gebeuren via www.jjjy.be of met behulp van een inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de jeugddienst (Kroninglaan, 65).

Artikel 6. Er is een medische fiche beschikbaar op de burelen van de jeugddienst (Kroninglaan 65) en op elk speelplein of te downloaden op www.jjjy.be. Deze bevat alle noodzakelijke informatie om snel te kunnen optreden in noodgeval. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind vullen deze fiche in en overhandigen ze aan de jeugddienst voor aanvang van de activiteiten. Een nieuwe medische fiche wordt aangemaakt bij aanvang van elk schooljaar.

Tarieven

Artikel 7. Voor elke inschrijving zal een financiële bijdrage per volledig of half seizoen worden gevraagd, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De betaling wordt ontegensprekelijk uitgevoerd vóór de activiteit en ten minste binnen de op de factuur vermelde termijn van 10 dagen, anders wordt de inschrijving automatisch geannuleerd. Zodra de betaling is ontvangen, wordt het kind definitief ingeschreven op de deelnemerslijst en kan het zich rechtstreeks naar de activiteitenlocatie begeven. Er wordt geen schriftelijke bevestiging gestuurd.

Artikel 8. Elke deelnemer kan genieten van twee gratis proefsessies. Om organisatorische redenen is echter een voorafgaande inschrijving vereist.

Annuleringen

Artikel 9. Een activiteit kan worden geannuleerd als niet aan de organisatorische voorwaarden is voldaan (onvoldoende deelnemers, enz.). In dat geval kan de activiteit worden vervangen door een andere, voor zover mogelijk gelijkwaardige activiteit, of kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.

Verzekeringen

Artikel 10. Elke deelnemer geniet van een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor gebeurtenissen die zouden plaats hebben in het kader van de geplande activiteiten. De eventuele terugbetaling van de extra kosten zal nochtans worden beperkt tot de door het RIZIV vastgelegde tarieven.

Elk letsel of elke lichamelijke schade opgelopen tijdens de activiteiten wordt zo vlug mogelijk gemeld aan de coördinator. Een ongevallenformulier wordt overhandigd aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind. Dit dient zo vlug mogelijk te worden ingevuld en vervolgens teruggestuurd naar de jeugddienst voor opvolging.

Artikel 11. Elke vrijwillige handeling die lichamelijke, morele of materiële schade veroorzaakt aan de goederen van het gemeentebestuur, het personeel, een deelnemer of aan derden kan aanleiding geven tot herstelling of vervanging ervan vanwege de ouders die verantwoordelijk zijn voor de dader. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind doen hiervan verplicht aangifte bij de familiale verzekeringsinstelling.

Gezondheidsproblemen

Artikel 12. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind moeten elke besmettelijke ziekte melden aan de coördinator (kinkhoest, schurft, maag-darmontsteking, griep, krentenbaard, hersenvliesontsteking, dikoor, mazelen, rode hond, roodvonk, pokken, voetwratten, of elke andere ziekte die een risico op besmetting inhoudt) vanaf vaststelling hiervan.

Artikel 13. Indien de gezondheidstoestand van het kind in de loop van de dag problematisch wordt, verwittigt de coördinator de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind hiervan opdat ze het zouden komen ophalen. Indien, naargelang de ernst, de gezondheidstoestand van het kind dit rechtvaardigt, kan de coördinator het kind eveneens laten opnemen in het ziekenhuis.

Discipline

Artikel 14. Het « charter van de ideale kleine deelnemer », zoals vermeld als bijlage, somt de goede gedragsregels op die het kind worden verondersteld worden zich eigen te maken. Elke activiteitsweek begint de monitor met een voorlezing van deze regels of met een aangepaste uitleg hiervan voor de kinderen. In geval van niet-naleving van deze regels kunnen de begeleiders mondelinge verwittigingen beginnen te geven. In een volgende fase kan de coördinator de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind bij zich roepen.

Artikel 15. De coördinator kan de uitsluiting van het kind afkondigen voor één of meerdere dagen of voor het resterend gedeelte van de vakantieperiode indien de ernst van de feiten dit rechtvaardigen.

Voorafgaand aan elke uitsluiting worden de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind gehoord en zal er schriftelijk verslag vanwege de monitoren worden voorgelegd. Zijn ernstige feiten die kunnen leiden tot uitsluiting van de activiteiten: aantasting van de fysieke, mentale of morele integriteit van een personeelslid of een kind die de goede werking van de organisatie of de activiteiten in gevaar brengen of die materiële of morele schade toebrengen.

Elk beroep tegen uitsluiting van een kind wordt ingeleid bij het College van burgemeester en schepenen binnen de drie dagen volgend op de betekening van uitsluiting. Dit is een ultieme maatregel: dialoog, burgerzin en het speels aspect van de vakantie blijven de boventoon voeren tijdens deze vakantie-activiteiten.

Niet-begeleid verlaten van de activiteiten

Artikel 21. Een schriftelijke machtiging vanwege de ouders of de personen die de hoede over het kind hebben, is vereist indien dezen hun kind toelaten om de activiteiten niet-begeleid te verlaten. In dat geval zal het kind de activiteiten mogen verlaten op het einde van de activiteit.

Vertragingen

Artikel 17.  Indien, om eenderwelke reden, de ouders of de personen die de hoede over het kind hebben, onmogelijk hun kind kunnen komen ophalen voor het sluitingsuur van de kinderopvang, dienen zij hiervan de coördinator in kennis stellen. Bovendien wordt 15 EUR gefactureerd bij aanvang van elk uur vertraging. Indien, binnen een redelijke termijn, de ouders of de personen die de hoede over het kind uitoefenen, onbereikbaar blijven, dan contacteert de coördinator de politie en vertrouwt hij hen de hoede over het kind toe.

Kledij of verloren voorwerpen

Artikel 18. Alle kleren en vergeten of verloren voorwerpen worden verzameld op het einde van de vakantieperiodes in de lokalen van de jeugddienst. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind kunnen deze komen ophalen tijdens de diensturen. Alle kledingstukken die niet werden opgehaald te rekenen vanaf één maand na het einde van de vakantieperiode worden geschonken aan een liefdadigheidsdoel dat wordt vastgesteld door het College van burgemeester en schepenen.

Aan de ouders of de personen die de hoede hebben over het kind wordt gevraagd om te vermijden dat het kind op het speelplein verschijnt met dure kleding, waardevolle juwelen, baar geld, draagbare teIefoons of elektronische spelletjes. Ze worden eveneens gevraagd om de kledij aan te passen aan de voorziene activiteiten van het kind en aan het weer.

Foto’s en videos

Artikel 19. De jeugddienst kan, om z’n activiteiten te promoten, ertoe gebracht worden om foto’s of videos te maken tijdens de stages of activiteiten en deze te gebruiken voor al z’n communicatiedoeleinden. De wens van de ouders of de personen die de hoede over het kind hebben, om hun kind al dan niet afgebeeld te zien, dient te worden geëerbiedigd. Hiertoe wordt hen, voorafgaandelijk aan elke beeldopnamesessie, schriftelijke toestemming gevraagd.

Slotbepalingen

Artikel 20. De ouders of de personen die de hoede hebben over het kind worden verondersteld dit reglement te kennen en het uit te leggen aan hun kinderen wanneer deze de leeftijd hebben voor het begrijpen ervan. Alle gevallen die niet expliciet worden opgenomen in dit reglement, zullen worden onderzocht door de coördinatoren van de activiteiten of de inrichtende macht.

Artikel 21. Deze regels worden bij elke inschrijving ter kennis gebracht van de ouders of de personen die verantwoordelijk zijn voor het kind.

Artikel 22. Dit intern reglement is van toepassing zodra het is aangenomen.